Általános Szerződési Feltételek

1.      Üzemeltető és Eladó
A musicland internetes zenei webáruház (továbbiakban: musicland) tulajdonosa és üzemeltetője (továbbiakban: Üzemeltető) a
musicland.hu
kft.
Székhely: 1077 Budapest, Almássy tér 8.
Adószám: 12314214-2-42
Számlavezető pénzintézet: Polgári Bank Zrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 61200292-12027978-00000000
Cégjegyzékszám: 01-09-666525
Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Csomagküldő kereskedelmi tevékenység nyilvántartási szám: C/003 024
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara nyilvántartási szám
: BU12314214
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nyilvántartási szám: NAIH-66424/2013.

2.        Résztvevők, regisztráció
a.        A musicland oldalait bárki szabadon böngészheti.
b.        Vételi ajánlatokat csak regisztrált felhasználók tehetnek.
c.        Regisztrált felhasználó lehet minden korlátlanul cselekvőképes természetes és jogi személy.
d.       A regisztrációt az Üzemeltető e-mailben visszaigazolja, amely tartalmazza a regisztráció véglegesítéséhez szükséges ellenőrzőkódot. Az Üzemeltető nyomatékosan ajánlja, hogy regisztrált felhasználói jelszavukat senkinek ne adják ki, mások által hozzáférhető helyen ne tárolják.
e.       A regisztrált felhasználó tagság feltétele, hogy a regisztrációt az Üzemeltető elfogadja.
f.        A regisztrált felhasználó tagság ingyenes. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy regisztrációkat indoklás nélkül visszautasítson vagy bármikor visszavonjon, különösképp a következő esetekben:
1.        Valótlan vagy hiányos adatok megadása
2.        A regisztrált felhasználó inkorrekt üzleti magatartása
3.        A musicland bizalmával történő bármilyen más visszaélés.
g.     A regisztrált felhasználók jogosultak vásárolni a musicland teljes kínálatából.
h.     A regisztrált felhasználók csak saját nevükben cselekedhetnek.
i.       A regisztrált felhasználó tagsága írásban bármikor felmondható.

3.        Vásárlás
a.      Minden regisztrált felhasználó jogosult musicland internetes oldalain kínált árucikkeket megvásárolni.
b.      Adott eladási ajánlatra az eladó saját maga nem tehet vételi ajánlatot.
c.       A vásárlás visszavonhatatlan vételi ajánlat, ami kötelezi a vevőt vásárlásra.
d.      Az árucikkek ellenértékét és a szolgáltatások díjait az Üzemeltető mindenkor érvényes árlistája tartalmazza.

4.        Eladás
a.       Az Üzemeltető köteles ajánlatát valósághűen bemutatni úgy, hogy minden, a vásárlási döntést befolyásoló tényezőt leír. A felkínált tárgy esetleges hibáit, hiányosságait köteles közölni. Ellenkező esetben a vevő nem köteles átvenni az árut, minden más esetben azonban igen.
b.       Az Üzemeltető felelősséget vállal a vevők felé, hogy
1.       Az ajánlat tárgya saját tulajdonát képezi illetve megbízással rendelkezik annak értékesítésére.
2.       Az ajánlatról addig másképpen nem rendelkezik, amíg az megtalálható az musicland rendszerében
3.       A musicland oldalán megvásárolt terméket a vevőnek adja el, kivétel abban az esetben, ha ennek ellenkezőjéről a vevőt írásban tájékoztatja.

Üzemeltető jogosult egy árucikket más kategóriába besorolni, illetve törölni.


5.        Az adásvétel lebonyolítása
a.       A szerződés létrejöttéről az Üzemeltető rendszere azonnal, de legkésőbb 24 órán belül értesíti a vevőt e-mail formájában.
b.       Ezt követően a teljesítésre -ha a felek másként nem egyeznek meg utólag- alapvetően az Üzemeltető által felkínált lehetőségekből a vevő által kiválasztott fizetési és szállítási módozat érvényes.
c.       A termék ellenértékét a vevő köteles az áru kézhezvételekor egyösszegben kifizetni. Ennek elmulasztása esetén az eladó a vevő felé kártérítési igénnyel élhet. Ez alól kivételt képez a bankkártyával történő előre fizetés esete, ahol a vevő a készhezvételt megelőzően egyenlíti ki az ellenértéket.

6.        Garanciák
Az Üzemeltető garantálja, hogy az oldalain megjelenített összes anyag (ismertető, kép stb.)
a.      legjobb tudomása szerint megfelel a valóságnak
b.      publikálása nem ütközik törvénybe
c.      nem sérti harmadik személy jogait (személyiségi jogok, szerzői jogok stb.)
d.      nem sérti harmadik személy hírnevét

7.        Felelősség
a.      Üzemeltető jogosult a rendszer karbantartása érdekében a szolgáltatást szüneteltetni. Erről köteles a regisztrált felhasználót legalább 2 naptári nappal korábban főoldalán vagy hírlevelében értesíteni.
b.      A regisztrált felhasználó tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeletetés kivételes esetekben az Üzemeltető előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Ilyenkor az Üzemeltető köteles mindent megtenni a szolgáltatás mielőbbi biztosítása érdekében.
c.      A regisztrált felhasználónak tudomása van arról, hogy az Interneten az adattovábbítás illetve annak sebessége számos tényező függvénye. Az Üzemeltető mindent megtesz a gyors adatcsere érdekében, de nem vállal garanciát az információ késéséért, vagy esetleges elvesztéséért.
d.      Üzemeltető csak a neki felróható szándékos vagy gondatlan hibákért felel, de legfeljebb a szerződés szerinti összeg erejéig.
e.      Üzemeltető jogosult a regisztrált felhasználóval szembeni jogait és kötelezettségeit harmadik fél felé átruházni, amely átruházáshoz a tag a regisztrációval hozzájárul. A regisztrált felhasználó viszont kizárólag saját nevében cselekedhet. Jogait és kötelezettségeit az Üzemeltetővel és más regisztrált felhasználókkal szemben nem ruházhatja át.
f.      Üzemeltető, mint szerződő fél nem része semmilyen olyan üzleti megállapodásnak, amely felhasználói között jön létre.
g.      Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy visszautasítsa vagy megszüntesse mindenféle tartalom közlését, illetve bármely Regisztrált felhasználó regisztrációját, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az ellentmond a jelen szabályzatban rögzítetteknek.

8.        Szerzői jogok
a.      A regisztrált felhasználó elismeri, hogy az Üzemeltető tulajdona minden olyan jog, amely az Üzemeltető fogalmaihoz és emblémáihoz, valamint az azokhoz fonetikai vagy vizuális szempontból hasonlítókhoz kötődnek.
b.      A regisztrált felhasználó elismeri, hogy a musicland.hu kft. tulajdona minden olyan jog, amely az musicland fogalomhoz és emblémához, valamint ahhoz fonetikai vagy vizuális szempontból hasonlítókhoz kötődnek.
c.      A regisztrált felhasználó a fenti védjegyeket illetve azokhoz hasonlókat, mint sajátja nem használja, sem pedig nem említi azokat negatív összefüggésben.

9.        Adatvédelem
a.      Üzemeltető jogosult a regisztrált felhasználó adatait az adatkezelésre vonatkozó általános szabályok szerint tárolni, feldolgozni, és a szolgáltatással kapcsolatban hasznosítani.
b.      A regisztrált felhasználó elfogadja, hogy az Üzemeltető személyes illetve egyéb adatait a szolgáltatás minőségének javításához, fejlesztéséhez, továbbá a regisztrált felhasználók érdekei figyelemmel kísérése és érvényesítése céljából a szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenységnek megvalósítása céljából felhasználja.
c.      Üzemeltető nem jogosult
1.      A regisztrált felhasználó által megadott felhasználónevet, lakhelyet és e-mail címet az Üzemeltető honlapján nyilvánosságra hozni. Kivételt képez a honlapon elhelyezett publikus játék nyertesének nevének és lakóhelyének (csak város) említése illetve kivételes esetekben törvényes kötelezettségének eleget téve- amennyiben erre jogszabály kötelezi az adatokat hatóságoknak kiszolgáltatni.
2.      A regisztrációkor megadott kiegészítő adatokat -névhez kötötten- statisztikai és marketingcélokra felhasználni.
3.      A regisztrált felhasználó adatait - a jelen szerződésben szabályozott eseteken túl - írásos hozzájárulásuk nélkül harmadik félnek kiadni
Részletes Adatvédelmi szabályzatunkat elolvashatja itt.

10.        Egyéb
a.      Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy üzleti szabályzatát bármikor megváltoztassa, erről a regisztrált felhasználót a honlapon és elektronikus levélben is értesíti.
b.      Jogviták esetén az illetékes hatóság a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság.
c.      Az "Üzleti és Adatvédelmi Szabályzatot elfogadom" mező megjelölésével és a „Regisztrálok” gomb megnyomásával a felhasználó elfogadja a jelen Üzleti szabályzatban foglaltakat. 

^VISSZA AZ ELEJÉRE

 


Adatvédelmi szabályzat

Az Adatvédelmi szabályzat kialakítása során figyelembe vettük az alább felsorolt vonatkozó hatályos jogszabályokat és fontosabb ajánlásokat:
·         A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
·         Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;
·         A hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény VIII. fejezetében foglalt rendelkezések;
·         A hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító-kijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 253./2001. (XII. 18.) kormányrendelet
·         Az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény
·         A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletre

1.        Személyes adat fogalma.
a.      Személyes azonosításra alkalmas adatokon, információn azokat a természetes személyekre vonatkozó személyes adatokat értjük, melyek segítségével valakit személyében azonosítani lehet, valakivel kommunikációs kapcsolatba lehet kerülni, vagy valakinek meg lehet határozni a fizikai elérhetőségét - ideértve, de nem korlátozva az alábbiakra: név, lakáscím, postacím, telefonszám, faxszám, e-mail cím, banki minősítés, társadalombiztosítási szám, adóhatósági azonosító, hitelkártya információ, ügyfélprofilok, biometrikus azonosítók
b.      Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjtenek, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.

2.        Személyes adat közlése.
a.      A személyes adatok közlése önkéntes. Minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kérünk látogatóinktól, a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat. Amennyiben valaki nem adja meg személyes adatait, az nem tudja az adott, személyes adat megadásához kötött szolgáltatást igénybe venni.
b.      A musicland semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, amelyek faji eredetre, nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más meggyőződésre, egészségi állapotra, káros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

3.        Személyes adat kezelése, felhasználása.
a.      A látogatóink által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem egészítjük ki és nem kapcsoljuk össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval. Amennyiben a jövőben különböző forrásokból származó adatok ilyenfajta összekapcsolására kerülne sor, ezt a tényt kizárólag a megfelelő tájékoztatást követően, előzetesen adott látogatói hozzájárulás esetén tesszük meg.
b.      Ha a személyes adatokat olyan módon szeretnénk felhasználni, hogy ez a felhasználási mód eltérne a személyes adatok gyűjtésekor meghirdetett szabályoktól és céloktól, akkor előzetesen e-mailen keresztül értesítjük az érintetteket, akiknek felajánljuk azt a lehetőséget, hogy eldönthessék, vállalják-e, azaz hozzájárulnak-e az új feltételek mentén is személyes adataik korábbiaktól eltérő módon történő kezeléséhez.
c.      A látogatóink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat ezirányú felhatalmazás hiányában semmilyen körülmények között nem adjuk harmadik fél számára tovább, kivételt képez, ha arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon (bűncselekmény gyanújával, hivatalos adatlefoglalási határozatban) kérik fel személyes adatok átadására a szolgáltatót, a musicland.hu kft.-t.
d.      Amennyiben látogatóink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát - mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során.
e.      ;A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá.

4.        Személyes adat módosítása, törlése.
a.      A musicland az [ADATMÓDOSÍTÁS] menüponton keresztül biztosítja, hogy a látogatók elérhessék, javíthassák és kiegészíthessék saját személyes adataikat azokon a kommunikációs csatornákon keresztül és ugyanolyan lehetőségek biztosításával, melyek révén a személyes adataikat korábban a rendelkezésünkre bocsátották. Ezáltal szeretnénk biztosítani azt, hogy ezek az ügyfeleink személyes adatai mindig frissek és pontosak legyenek. A személyes adatok változásáról ügyfeleink értesítést küldhetnek az Ügyfélszolgálatunkra is.
b.      Ha bármelyik ügyfelünk kéri, hogy személyes adatait töröljük ki saját rendszerünkből (természetesen vállalva azt, hogy attól fogva nem igénybe venni azt a szolgáltatást, amelyhez ezek az adatok tartoztak), ezt haladéktalanul teljesítjük úgy, hogy az adatbázisainkból kitöröljük a megfelelő, látogató által megjelölt rekordokat.

5.        Cookie (látogatóazonosító süti) elhelyezése.
a.      A látogatóazonosító süti (cookie) egy olyan egyedi –azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas– anonim jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere a számítógépek között történik meg.
b.      Amennyiben nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön az Ön számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését az Ön gépére. Ebben az esetben a legtöbb szolgáltatásunkat ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben (például a testreszabott megoldásokat kínáló oldalainkon) nem tudjuk igényeinek figyelembe vételével a legteljesebb mértékben kiszolgálni Önt.
c.      A musicland a vonatkozó jogszabályok tiszteletben tartásával vállalja, hogy ügyfelei számára bármilyen üzenetet, hírlevelet csak az ügyfelek előzetes kérésére küld el, és mindig biztosítja az effajta kommunikációs szolgáltatások megszüntetésének lehetőségét. Azok az ügyfelek, akik az oldalainkon kínált hírlevél-szolgáltatás megrendelése után bármikor úgy döntenek, hogy nem szeretnék tovább a hírleveleket kapni, az [ADATMÓDOSÍTÁS] menüponton keresztül vagy egy e-mail üzenet segítségével lemondhatják a szolgáltatás igénybevételét.^VISSZA AZ ELEJÉRE

   
Az oldal használatához Internet Explorer 5.5 vagy újabb, illetve Mozilla Firefox 1.0 vagy újabb böngésző, és legalább 1024x768 felbontás szükséges. Opera használata nem javasolt!

musicland v3.0 copyright © by musicland.hu kft. 1999-2020


Az online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja, MNB engedély száma: H-EN-I-1064/2013